Homeชั้นเหล็กฉาก บริการตัด+ส่ง ในแม่ฮ่องสอนแม่ฮ่องสอนชั้นเหล็กฉาก บริการตัด+ส่ง ในแม่ฮ่องสอน

ชั้นเหล็กฉาก บริการตัด+ส่ง ในแม่ฮ่องสอน

จำหน่ายเหล็กฉากเจาะรู สำหรับทำชั้นวางของ จัดส่งด่วนได้ทุกอำเภอในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ไม่ติดเวลา สั่งตัดได้ (จัดส่งขั้นต่ำ200เส้นขึ้นไป มีค่าเดินทาง5,000บาท ทุกอำเภอในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ชำระเต็มจำนวนก่อนออกเดินทาง)

จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีอาณาเขตดังนี้ ทิศเหนือ จรดประเทศพม่า ทิศตะวันออก จรดจังหวัดเชียงใหม่ ทิศใต้ จรดจังหวัดตาก ทิศตะวันตก จรดประเทศพม่า โดยมีแม่น้ำสาละวินคั่นเป็นบางช่วงมีความโดดเด่นหลายลักษณะ โดยเฉพาะสภาพภูมิประเทศ ความหลากหลายด้านวัฒนธรรม และความหลากหลายของประชากรจากหลายกลุ่มชาติพันธุ์ นับเป็นจังหวัดที่สถิติน่าสนใจหลายอย่าง เช่น มีประชากรเบาบางที่สุดในประเทศ และมีประชากรน้อยมากเป็นอันดับ 5 ในขณะที่มีพื้นที่มากเป็นอันดับ 8 ของประเทศ

การปกครอง อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน

 • เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลจองคำทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลห้วยโป่งทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลผาบ่องทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู ครอบคลุมพื้นที่ตำบลปางหมูทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหมอกจำแป่ทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยผา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลห้วยผาทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปูลิง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลห้วยปูลิงทั้งตำบล

อำเภอขุนยวม

 • เทศบาลตำบลขุนยวม ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลขุนยวม
 • องค์การบริหารส่วนตำบลขุนยวม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลขุนยวม (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลขุนยวม)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เงา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลแม่เงาทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเมืองปอนทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลแม่ยวมน้อยทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลแม่กิ๊ทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อูคอ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลแม่อูคอทั้งตำบล

อำเภอปาย

 • เทศบาลตำบลปาย ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลเวียงใต้
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงใต้ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเวียงใต้ (นอกเขตเทศบาลตำบลปาย)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเวียงเหนือทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลแม่นาเติงทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮี้ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลแม่ฮี้ทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลทุ่งยาวทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแปง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเมืองแปงทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งสา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโป่งสาทั้งตำบล

อำเภอแม่สะเรียง

 • เทศบาลตำบลแม่สะเรียง ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลบ้านกาศและบางส่วนของตำบลแม่สะเรียง
 • เทศบาลตำบลแม่ยวม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลแม่ยวมทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลแม่สะเรียง (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลแม่สะเรียง)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านกาศ (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลแม่สะเรียง)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลแม่คงทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เหาะ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลแม่เหาะทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเสาหิน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเสาหินทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแป๋ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลป่าแป๋ทั้งตำบล

อำเภอแม่ลาน้อย

 • เทศบาลตำบลแม่ลาน้อย ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลแม่ลาน้อย
 • องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลแม่ลาน้อย (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลแม่ลาน้อย)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาหลวง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลแม่ลาหลวงทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าผาปุ้ม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท่าผาปุ้มทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลแม่โถ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลแม่โถทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยห้อม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลห้วยห้อมทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจาง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลแม่นาจางทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสันติคีรี ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสันติคีรีทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลขุนแม่ลาน้อยทั้งตำบล

อำเภอสบเมย

 • องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสบเมยทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลแม่คะตวนทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลกองก๋อยทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สวด ครอบคลุมพื้นที่ตำบลแม่สวดทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลป่าโปง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลป่าโปงทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลแม่สามแลบทั้งตำบล

อำเภอปางมะผ้า

 • องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสบป่องทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลปางมะผ้า ครอบคลุมพื้นที่ตำบลปางมะผ้าทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำลอด ครอบคลุมพื้นที่ตำบลถ้ำลอดทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลนาปู่ป้อม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาปู่ป้อมทั้งตำบล
รายการสั่งซื้อสินค้า0
There are no products in the cart!
ช๊อปสินค้าต่อ
0