Homeเกาะจันทร์ชลบุรีเกาะจันทร์

เกาะจันทร์

จำหน่ายเหล็กฉากเจาะรู สำหรับทำชั้นวางของ จัดส่งด่วนได้อำเภอเกาะจันทร์ ไม่ติดเวลา สั่งตัดได้ (จัดส่งขั้นต่ำ100เส้นขึ้นไป)

อำเภอเกาะจันทร์ เดิมมีสภาพพื้นที่เป็นป่าอุดมสมบูรณ์ ประกอบด้วยไม้นานาพรรณ และมีต้นจันทน์ขึ้นเป็นจำนวนมากกว่าที่ใด ๆ ชาวบ้านจึงเรียกกันติดปากและขนานนามว่า “เกาะจันทร์” ท้องที่อำเภอเกาะจันทร์เดิมเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอพนัสนิคม ทางราชการได้แบ่งพื้นที่การปกครองออกมาตั้งเป็น กิ่งอำเภอเกาะจันทร์ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2540 โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ปีเดียวกัน และต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกาลงวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ยกฐานะขึ้นเป็น อำเภอเกาะจันทร์ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน ปีเดียวกัน ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเหนือของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอพนัสนิคม และอำเภอแปลงยาว (จังหวัดฉะเชิงเทรา) ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอท่าตะเกียบ (จังหวัดฉะเชิงเทรา) ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอบ่อทอง ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอพนัสนิคม

ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 แห่ง ได้แก่

  1. เทศบาลเมืองปรกฟ้า ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของหมู่ที่ 2-13, 15 และบางส่วนของหมู่ที่ 14 ตำบลเกาะจันทร์
  2. เทศบาลตำบลเกาะจันทร์ ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของหมู่ที่ 1 และบางส่วนของหมู่ที่ 14 ตำบลเกาะจันทร์
  3. เทศบาลตำบลท่าบุญมี ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของหมู่ที่ 3, 6-11 และบางส่วนของหมู่ที่ 1-2, 4-5, 12 ตำบลท่าบุญมี
  4. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าบุญมี ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของหมู่ที่ 1-2, 4-5, 12 ตำบลท่าบุญมี

 

รายการสั่งซื้อสินค้า0
There are no products in the cart!
ช๊อปสินค้าต่อ
0