Homeชั้นเหล็กฉาก ตัด+ส่ง ฟรีในอุดรธานีอุดรธานีชั้นเหล็กฉาก ตัด+ส่ง ฟรีในอุดรธานี

ชั้นเหล็กฉาก ตัด+ส่ง ฟรีในอุดรธานี

จำหน่ายเหล็กฉากเจาะรู สำหรับทำชั้นวางของ จัดส่งด่วนได้ทุกอำเภอในจังหวัดอุดรธานี ไม่ติดเวลา สั่งตัดได้ (จัดส่งขั้นต่ำ200เส้นขึ้นไป)

จังหวัดอุดรธานี เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ตอนบนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย เป็นศูนย์ปฏิบัติการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 และศูนย์กลางพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขง เดิมพื้นที่เมืองอุดรธานีในปัจจุบันคือบ้านเดื่อหมากแข้ง ซึ่งมีมานานร่วมสมัยกับเมืองเวียงจันทน์ อาณาจักรล้านช้าง เมืองอุดรธานีได้รับการสถาปนาให้เป็นเมืองศูนย์บัญชาการการปกครองของมณฑลอุดรอย่างเป็นทางการในสมัยรัชกาลที่ 4 ปี พ.ศ. 2436 โดยพลตรี พระเจ้าบรมวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทองกองก้อนใหญ่ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ซึ่งทรงเป็นข้าหลวงใหญ่สำเร็จราชการแทนพระองค์ปกครอง มณฑลอุดร ในสมัยที่มีการปกครองในรูปแบบมณฑลเทศาภิบาล กรุงรัตนโกสินทร์ เมืองอุดรธานีเกิดจากรวมกันของหัวเมืองฝ่ายเหนือในพื้นที่มณฑลอุดร (มณฑลลาวพวน) คือ เมืองกุมภวาปี เมืองหนองหาน เมืองนครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน และบ้านเดื่อหมากแข้ง มีอาณาเขตปกครองกว้างใหญ่ที่สุดในประเทศ จังหวัดอุดรธานีอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร 564 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 11,730 ตารางกิโลเมตร (ประมาณ 7,331,438.75 ไร่) มีสภาพภูมิประเทศที่อุดมสมบูรณ์ และมีแหล่งอารยธรรมที่เก่าแก่แห่งหนึ่งของประเทศและของโลก

การปกครองแบ่งออกเป็น 20อำเภอ 156ตำบล

อำเภอเมืองอุดรธานี
เทศบาลนครอุดรธานี
เทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ
เทศบาลเมืองหนองสำโรง
เทศบาลตำบลนาข่า
เทศบาลตำบลนิคมสงเคราะห์
เทศบาลตำบลบ้านจั่น
เทศบาลตำบลหนองบัว
เทศบาลตำบลหนองไผ่
เทศบาลตำบลหนองขอนกว้าง
เทศบาลตำบลบ้านตาด

อำเภอบ้านดุง
เทศบาลเมืองบ้านดุง

อำเภอกุดจับ
เทศบาลตำบลกุดจับ
เทศบาลตำบลเชียงเพ็ง
เทศบาลตำบลตาลเลียน
เทศบาลตำบลสร้างก่อ
เทศบาลตำบลเมืองเพีย
เทศบาลตำบลปะโค
เทศบาลตำบลยางชุม

อำเภอกุมภวาปี
เทศบาลตำบลกุมภวาปี
เทศบาลตำบลพันดอน
เทศบาลตำบลห้วยเกิ้ง
เทศบาลตำบลปะโค
เทศบาลตำบลกงพานพันดอน
เทศบาลตำบลเวียงคำ
เทศบาลตำบลเชียงแหว
เทศบาลตำบลหนองหว้า
เทศบาลตำบลแชแล

อำเภอกู่แก้ว
เทศบาลตำบลกู่แก้ว
เทศบาลตำบลคอนสาย

อำเภอไชยวาน
เทศบาลตำบลไชยวาน
เทศบาลตำบลโพนสูง
เทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม

อำเภอทุ่งฝน
เทศบาลตำบลทุ่งฝน
เทศบาลตำบลทุ่งใหญ่

อำเภอน้ำโสม
เทศบาลตำบลนางัว
เทศบาลตำบลน้ำโสม

อำเภอนายูง
เทศบาลตำบลโนนทอง
เทศบาลตำบลนายูง

อำเภอโนนสะอาด
เทศบาลตำบลโนนสะอาด
เทศบาลตำบลหนองแวงโนนสะอาด

อำเภอบ้านผือ
เทศบาลตำบลบ้านผือ
เทศบาลตำบลคำบง
เทศบาลตำบลกลางใหญ่

อำเภอประจักษ์ศิลปาคม

อำเภอพิบูลย์รักษ์

อำเภอเพ็ญ
เทศบาลตำบลเพ็ญ
เทศบาลตำบลบ้านธาตุ

อำเภอวังสามหมอ
เทศบาลตำบลวังสามหมอ
เทศบาลตำบลลำพันชาด
เทศบาลตำบลผาสุก
เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ
เทศบาลตำบลบะยาว

อำเภอศรีธาตุ
เทศบาลตำบลศรีธาตุ
เทศบาลตำบลจำปี
เทศบาลตำบลหัวนาคำ
เทศบาลตำบลบ้านโปร่ง

อำเภอสร้างคอม
เทศบาลตำบลสร้างคอม
เทศบาลตำบลบ้านยวด
เทศบาลตำบลบ้านโคก

อำเภอหนองวัวซอ
เทศบาลตำบลหนองวัวซอ
เทศบาลตำบลภูผาแดง
เทศบาลตำบลอูบมุง
เทศบาลตำบลโนนหวาย
เทศบาลตำบลกุดหมากไฟ
เทศบาลตำบลหนองบัวบาน

อำเภอหนองแสง
เทศบาลตำบลแสงสว่าง
เทศบาลตำบลนาดี

อำเภอหนองหาน
เทศบาลตำบลบ้านเชียง
เทศบาลตำบลหนองเม็ก
เทศบาลตำบลหนองหาน
เทศบาลตำบลโคกสูง
เทศบาลตำบลหนองไผ่
เทศบาลตำบลผักตบ

 

รายการสั่งซื้อสินค้า0
There are no products in the cart!
ช๊อปสินค้าต่อ
0