Homeชั้นเหล็กฉาก ตัด+ส่ง ฟรีในบุรีรัมย์บุรีรัมย์ชั้นเหล็กฉาก ตัด+ส่ง ฟรีในบุรีรัมย์

ชั้นเหล็กฉาก ตัด+ส่ง ฟรีในบุรีรัมย์

จำหน่ายเหล็กฉากเจาะรู สำหรับทำชั้นวางของ จัดส่งด่วนได้ทุกอำเภอในจังหวัดบุรีรัมย์ ไม่ติดเวลา สั่งตัดได้ (จัดส่งขั้นต่ำ200เส้นขึ้นไป)

จังหวัดบุรีรัมย์ อาณาเขตติดต่อ ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดสุรินทร์ ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดสุรินทร์ ทิศใต้ ติดต่อกับจังหวัดสระแก้ว และประเทศกัมพูชา ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดนครราชสีมาเป็นเมืองแห่งความรื่นรมย์ตามความหมายของชื่อเมืองที่น่าอยู่สำหรับคนในท้องถิ่นและเป็นเมืองที่น่ามาเยือนสำหรับคนต่างถิ่น เมืองปราสาทหินในเขตจังหวัดบุรีรัมย์มากมีไปด้วย ปราสาทหินใหญ่น้อย อันหมายถึงความรุ่งเรืองมาแต่อดีต จากการศึกษาของนักโบราณคดีพบหลักฐานการอยู่อาศัยของมนุษย์มาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ สมัยทราวดีและที่สำคัญที่สุดพบกระจายอยู่ทั่วไปในจังหวัดบุรีรัมย์มากคือ หลักฐานทางวัฒนธรรมของเขมรโบราณ ซึ่งมีทั้งปราสาทอิฐ และปราสาทหินเป็นจำนวนมากกว่า 60 แห่ง รวมทั้งได้พบแหล่งโบราณคดีที่สำคัญคือเตาเผา ภาชนะดินเผา และภาชนะดินเผาแบบที่เรียกว่าเครื่องถ้วยเขมร ซึ่งกำหนดอายุได้ประมาณพุทธศตวรรษที่ 15 ถึง 18 อยู่ทั่วไปและพระพุทธรูปมหาปรัชญาปารมิตตา หลังจากสมัยของวัฒนธรรมขอมหรือเขมรโบราณ แล้วหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดบุรีรัมย์ เริ่มมีขึ้นอีกครั้งตอนปลายสมัยกรุงศรีอยุธยา โดยปรากฏชื่อว่าเป็นเมืองเก่าและปรากฏชื่อต่อมาในสมัยกรุงธนบุรีถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ว่าบุรีรัมย์มีฐานะเป็นเมือง ๆ หนึ่ง และรู้จักในนามเมืองแปะจนถึง พ.ศ. 2476 ได้มีการจัดระเบียบราชการบริหารส่วนภูมิภาคใหม่ จึงได้ชื่อเป็นจังหวัดบุรีรัมย์มาจนถึงปัจจุบันนี้ชื่อเมืองบุรีรัมย์ ไม่ปรากฏในเอกสารประวัติศาสตร์สมัยอยุธยาและธนบุรีเฉพาะชื่อเมืองอื่น ซึ่งปัจจุบันเป็นอำเภอในจังหวัดบุรีรัมย์ ได้แก่ เมืองนางรอง เมืองพุทไธสง และเมืองประโคนชัย พ.ศ. 2319

แบ่งการปกครองออกเป็น 23อำเภอ 189ตำบล

อำเภอเมือง
เทศบาลเมืองบุรีรัมย์
เทศบาลเมืองชุมเห็ด
เทศบาลตำบลอิสาณ
เทศบาลตำบลหลักเขต
เทศบาลตำบลหนองตาด
เทศบาลตำบลบ้านบัว

อำเภอนางรอง
เทศบาลเมืองนางรอง
เทศบาลตำบลทุ่งแสงทอง

อำเภอคูเมือง
เทศบาลตำบลคูเมือง
เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ

อำเภอกระสัง
เทศบาลตำบลกระสัง
เทศบาลตำบลสองชั้น
เทศบาลตำบลหนองเต็ง
เทศบาลตำบลอุดมธรรม

อำเภอหนองกี่
เทศบาลตำบลหนองกี่
เทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อขุนศรี
เทศบาลตำบลดอนอะราง

อำเภอละหานทราย
เทศบาลตำบลละหานทราย
เทศบาลตำบลตาจง
เทศบาลตำบลหนองแวง
เทศบาลตำบลสำโรงใหม่
เทศบาลตำบลหนองตะครอง

อำเภอประโคนชัย
เทศบาลตำบลประโคนชัย
เทศบาลตำบลแสลงโทน
เทศบาลตำบลโคกม้า
เทศบาลตำบลเขาคอก

อำเภอบ้านกรวด
เทศบาลตำบลบ้านกรวด
เทศบาลตำบลตลาดนิคมปราสาท
เทศบาลตำบลบ้านกรวดปัญญาวัฒน์
เทศบาลตำบลหนองไม้งาม
เทศบาลตำบลจันทบเพชร
เทศบาลตำบลโนนเจริญ
เทศบาลตำบลบึงเจริญ
เทศบาลตำบลปราสาท

อำเภอพุทไธสง
เทศบาลตำบลพุทไธสง

อำเภอลำปลายมาศ
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
เทศบาลตำบลทะเมนชัย

อำเภอสตึก
เทศบาลตำบลสตึก
เทศบาลตำบลศรีสตึก
เทศบาลตำบลดอนมนต์
เทศบาลตำบลสะแก

อำเภอปะคำ
เทศบาลตำบลปะคำ

อำเภอนาโพธิ์
เทศบาลตำบลนาโพธิ์

อำเภอหนองหงส์
เทศบาลตำบลหนองหงส์
เทศบาลตำบลห้วยหิน

อำเภอพลับพลาชัย
เทศบาลตำบลพลับพลาชัย
เทศบาลตำบลจันดุม

อำเภอห้วยราช
เทศบาลตำบลห้วยราช
เทศบาลตำบลโคกเหล็ก
เทศบาลตำบลสามแวง

อำเภอโนนสุวรรณ
เทศบาลตำบลโนนสุวรรณ
เทศบาลตำบลโกรกแก้ว

อำเภอชำนิ
เทศบาลตำบลชำนิ
เทศบาลตำบลหนองปล่อง

อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์
เทศบาลตำบลบ้านใหม่ไชยพจน์

อำเภอโนนดินแดง
เทศบาลตำบลโนนดินแดง

อำเภอบ้านด่าน
เทศบาลตำบลบ้านด่าน
เทศบาลปราสาท

อำเภอแคนดง
เทศบาลตำบลแคนดง

อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
เทศบาลตำบลพนมรุ้ง
เทศบาลตำบลยายแย้มวัฒนา
เทศบาลตำบลถาวร

 

รายการสั่งซื้อสินค้า0
There are no products in the cart!
ช๊อปสินค้าต่อ
0