Homeชั้นเหล็กฉาก ตัด+ส่ง ฟรีในอุบลราชธานีอุบลราชธานีชั้นเหล็กฉาก ตัด+ส่ง ฟรีในอุบลราชธานี

ชั้นเหล็กฉาก ตัด+ส่ง ฟรีในอุบลราชธานี

จำหน่ายเหล็กฉากเจาะรู สำหรับทำชั้นวางของ จัดส่งด่วนได้ทุกอำเภอในจังหวัดอุบลราชธานี ไม่ติดเวลา สั่งตัดได้ (จัดส่งขั้นต่ำ200เส้นขึ้นไป)

จังหวัดอุบลราชธานี เป็นจังหวัดขนาดใหญ่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันออกสุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและของประเทศไทย ทั้งยังเป็นตำบลที่ตั้งของเส้นเวลาหลักของประเทศ ที่เส้นแวง 105 องศาตะวันออก โดยเป็นจังหวัดแรกที่ได้เห็นดวงอาทิตย์ก่อนพื้นที่อื่น ๆ ทั่วประเทศ ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดอำนาจเจริญและประเทศลาว ทิศตะวันออก ติดต่อกับแขวงจำปาศักดิ์ (ประเทศลาว) โดยพรมแดนบางช่วงใช้แม่น้ำโขงเป็นตัวกำหนด ทิศใต้ ติดต่อกับจังหวัดพระวิหาร (ประเทศกัมพูชา) ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดศรีสะเกษและจังหวัดยโสธร

จังหวัดอุบลราชธานี เป็นเมืองใหญ่ริมฝั่งแม่น้ำมูลที่มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานมากว่า 200 ปี มีพื้นที่กว้างใหญ่ ภายหลังถูกแบ่งออกเป็นจังหวัดใหม่คือจังหวัดยโสธรในปี พ.ศ. 2515 และจังหวัดอำนาจเจริญในปี พ.ศ. 2536 ซึ่งถ้ารวมพื้นที่อีกสองจังหวัดที่แยกออกไป จังหวัดอุบลราชธานีจะมีพื้นที่เป็นอันดับ 1 ของประเทศไทย

แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 25 อำเภอ 219 ตำบลดังนี้

อำเภอเมือง
เทศบาลนครอุบลราชธานี
เทศบาลเมืองแจระแม
เทศบาลตำบลอุบล
เทศบาลตำบลขามใหญ่
เทศบาลตำบลปทุม

อำเภอพิบูลมังสาหาร
เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
เทศบาลตำบลอ่างศิลา
เทศบาลตำบลกุดชมภู
เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร
เทศบาลตำบลโพธิ์ศรี

อำเภอวารินชำราบ
เทศบาลเมืองวารินชำราบ
เทศบาลตำบลห้วยขะยุง
เทศบาลตำบลแสนสุข
เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ
เทศบาลตำบลคำขวาง
เทศบาลตำบลเมืองศรีไค

อำเภอเดชอุดม
เทศบาลเมืองเดชอุดม
เทศบาลตำบลนาส่วง
เทศบาลตำบลบัวงาม
เทศบาลตำบลกุดประทาย
เทศบาลตำบลโพนงาม

อำเภอศรีเมืองใหม่
เทศบาลตำบลศรีเมืองใหม่

อำเภอโขงเจียม
เทศบาลตำบลบ้านด่าน

อำเภอเขื่องใน
เทศบาลตำบลเขื่องใน
เทศบาลตำบลบ้านกอก
เทศบาลตำบลห้วยเรือ

อำเภอเขมราฐ
เทศบาลตำบลเขมราฐ
เทศบาลตำบลเทพวงศา
เทศบาลตำบลขามป้อม
เทศบาลตำบลหนองผือ
เทศบาลตำบลหัวนา
เทศบาลตำบลหนองนกทา

อำเภอนาจะหลวย
เทศบาลตำบลนาจะหลวย

อำเภอน้ำยืน
เทศบาลตำบลน้ำยืน

อำเภอบุณฑริก
เทศบาลตำบลบุณฑริก
เทศบาลตำบลคอแลน
เทศบาลตำบลนาโพธิ์

อำเภอสำโรง
เทศบาลตำบลสำโรง

อำเภอตระการพืชผล
เทศบาลตำบลตระการพืชผล

อำเภอกุดข้าวปุ้น
เทศบาลตำบลกุดข้าวปุ้น

อำเภอม่วงสามสิบ
เทศบาลตำบลม่วงสามสิบ

อำเภอตาลสุม
เทศบาลตำบลตาลสุม

อำเภอโพธิ์ไทร
เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร

อำเภอสิรินธร
เทศบาลตำบลช่องเม็ก
เทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย

อำเภอนาเยีย
เทศบาลตำบลนาเยีย

อำเภอเหล่าเสือโก้ก
เทศบาลตำบลเหล่าเสือโก้ก

อำเภอสว่างวีระวงศ์
เทศบาลตำบลท่าช้าง

อำเภอน้ำขุ่น
เทศบาลตำบลขี้เหล็ก

 

รายการสั่งซื้อสินค้า0
There are no products in the cart!
ช๊อปสินค้าต่อ
0