Homeปลวกแดงระยองปลวกแดง

ปลวกแดง

จำหน่ายเหล็กฉากเจาะรู สำหรับทำชั้นวางของ จัดส่งด่วนได้อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ไม่ติดเวลา สั่งตัดได้ (จัดส่งฟรีขั้นต่ำ100เส้นขึ้นไป)

อำเภอปลวกแดง ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 8 แห่งดังนี้

  1. เทศบาลตำบลจอมพลเจ้าพระยา ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลตาสิทธิ์
  2. เทศบาลตำบลบ้านปลวกแดง ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลปลวกแดง
  3. องค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลปลวกแดง (นอกเขตเทศบาลตำบลบ้านปลวกแดง)
  4. องค์การบริหารส่วนตำบลตาสิทธิ์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลตาสิทธิ์ (นอกเขตเทศบาลตำบลจอมพลเจ้าพระยา)
  5. องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ครอบคลุมพื้นที่ตำบลละหารทั้งตำบล
  6. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่น้ำคู้ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลแม่น้ำคู้ทั้งตำบล
  7. องค์การบริหารส่วนตำบลมาบยางพร ครอบคลุมพื้นที่ตำบลมาบยางพรทั้งตำบล
  8. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไร่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองไร่ทั้งตำบล

 

รายการสั่งซื้อสินค้า0
There are no products in the cart!
ช๊อปสินค้าต่อ
0