Homeชั้นเหล็กฉาก ตัด+ส่ง ในเลยเลยชั้นเหล็กฉาก ตัด+ส่ง ในเลย

ชั้นเหล็กฉาก ตัด+ส่ง ในเลย

จำหน่ายเหล็กฉากเจาะรู สำหรับทำชั้นวางของ จัดส่งด่วนได้ในจังหวัดเลย ไม่ติดเวลา สั่งตัดได้ (จัดส่งขั้นต่ำ200เส้นขึ้นไป)

จังหวัดเลย ตั้งอยู่ทางตอนบนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย มีพื้นที่ทั้งหมด 11,424.612 ตารางกิโลเมตร หรือ 7,140,382 ไร่ หรือประมาณร้อยละ 6.77 ของพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีระยะทางจากกรุงเทพมหานคร 520 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดอื่น ๆ ดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับแขวงไชยบุรีและแขวงเวียงจันทน์ ประเทศลาว โดยมีแม่น้ำโขงและแม่น้ำเหืองไหลกั้นพรมแดนระหว่างกัน ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดหนองคาย จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดหนองบัวลำภู ทิศใต้ ติดต่อกับจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดเพชรบูรณ์ ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดพิษณุโลก

การปกครองแบ่งออกเป็น 14 อำเภอ ดังนี้

 1. อำเภอเมืองเลย
 2. อำเภอนาด้วง
 3. อำเภอเชียงคาน
 4. อำเภอปากชม
 5. อำเภอด่านซ้าย
 6. อำเภอนาแห้ว
 7. อำเภอภูเรือ
 8. อำเภอท่าลี่
 9. อำเภอวังสะพุง
 10. อำเภอภูกระดึง
 11. อำเภอภูหลวง
 12. อำเภอผาขาว
 13. อำเภอเอราวัณ
 14. อำเภอหนองหิน

 

รายการสั่งซื้อสินค้า0
There are no products in the cart!
ช๊อปสินค้าต่อ
0